Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Hummelkado

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Hummelkado: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Hummelkado;
3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Hummelkado georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Hummelkado gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Dag: kalenderdag;
8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Hummelkado in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit Hummelkado
Hummelkado,
Laan der vrijheid 1C 1501ZB Zaandam
Kvk 66462894
Btw NL098876600B01  
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hummelkado en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hummelkado en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Hummelkado zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod 1.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Hummelkado gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hummelkado niet.
2.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:  ◦de prijs inclusief belastingen;
◦de eventuele kosten van aflevering;
◦de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
◦het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
◦de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
◦de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
◦de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
◦de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
◦de gedragscodes waaraan Hummelkado zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
◦de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst  1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hummelkado onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft  Hummelkado passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hummelkado daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.Hummelkado kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hummelkado op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.Hummelkado zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van de Hummelkado waar de consument met klachten terecht kan;
 b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Hummelkado deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 6. Indien Hummelkado zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten van  Hummelkado
 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na factuurdatum van het product door of namens de Hummelkado. De melding van retour dient binnen 7 dagen gedaan te zijn via email aan info@hummelkado.nl
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Hummelkado retourneren, conform de door de Hummelkado verstrekte duidelijke instructies.
 3. Bij de aankoop van gepersonaliseerde producten, in opdracht van koper speciaal bestelde producten vervalt het herroepingsrecht. Onder gepersonaliseerde producten wordt verstaan, producten voorzien van naam of producten die speciaal gemaakt of besteld zijn voor de koper. Het herroepingsrecht vervalt ook op afgeprijsde artikelen.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  1.Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van € 3.95 voor zijn rekening, berekend voor verzendkosten.
2.Hummelkado biedt gratis verzending aan boven de €50,-. Mocht de koper gebruik maken van zijn herroepingsrecht en producten retourneren, behoudt Hummelkado zich het recht om alsnog verzendkosten in rekening te brengen voor de eerder gemaakt verzendkosten. Dit wanneer de koper na herroeping op een totaalbedrag van de bestelling onder de €50,- uitkomt.
3.Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Hummelkado dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 1.Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Hummelkado alleen worden uitgesloten indien Hummelkado dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  1.die door Hummelkado tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4.die snel kunnen bederven of verouderen;
5.voor goederen welke afgeprijsd zijn.
6.voor goederen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs 1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2.In afwijking van het vorige lid kan Hummelkado producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Hummelkado geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 1.Hummelkado staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door Hummelkado, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Hummelkado jegens Hummelkado kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 1.Hummelkado zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hummelkado het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hummelkado zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Hummelkado.
6.Indien er gekozen is voor levering via brievenbuszending houdt Hummelkado zich niet verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing van de producten.
7.Verzend/bezorgkosten.Voor het verzenden van de artikelen brengen wij verzendkosten in rekening. 
 Onder Pakketpost wordt verstaan het versturen van de artikelen via de verzendservice van PostNL. Dit betreft artikelen die per doos kunnen worden verstuurd. De maximale afmeting van de doos is 100x50x50 cm. ongeacht het aantal artikelen dat je bestelt. Afhankelijk van het volume en het aantal van je bestelling versturen wij dit in 1 of meerdere pakketten.
8.Levering. Indien wij de bestelde artikelen op voorraad hebben, wordt je bestelling gemiddeld binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden/bezorgd. Het kan voorkomen dat er op de webshop artikelen worden getoond, die niet meer leverbaar zijn. Aan de vermelding van het artikel op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht het voorkomen dat wij artikelen niet op voorraad hebben, dan word je hierover binnen 3 werkdagen geïnformeerd. Indien de levering de termijn van 30 dagen overschrijd, heeft de koper het recht de koop ongedaan te maken.


Artikel 12 - Duurtransacties 1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13 - Betaling 1.Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan via Ideal betaling of anders overeengekomen.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Hummelkado te melden.
3.In geval van wanbetaling van de consument heeft de Hummelkado behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4.Hummelkado blijft eigenaar van het geleverde product totdat betaling van de volledige som, inclusief eventuele extra gemaakte kosten volledig zijn voldaan door de koper.

Artikel 14 - Klachtenregeling 1.Eventuele klachten kunnen gemeld worden via info@hummelkado.nl
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Hummelkado, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Hummelkado acht zich niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit producten en/of diensten van Hummelkado.
4.Bij Hummelkado ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Hummelkado binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Copyright
 Op alle informatie op deze site berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hummelkado informatie, foto`s en ontwerpen van deze site te kopiëren, te verspreiden, of anderszins in welke vorm dan ook. Hetgeen van toepassing is op de gehele site. Hummelkado behoudt ten alle tijden de rechten van haar ontwerpen.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein